Polisi Keselamatan

  1. Informasi

Segala data yang diisi di dalam borang tuntutan 1 Juta Batik Percuma Penjawat Awam adalah diperlukan untuk proses tuntutan ini. Data diserahkan mendapat kebenaran daripada para pelanggan kepada Raifili World.

  1. Data Peribadi

Segala data peribadi anda tidak akan disebarkan kepada pihak ketiga. Setelah anda memberikan data kepada kami, maka anda telah bersetuju untuk menerima sebarang bentuk promosi daripada Raifili World Sdn Bhd.

  1. Kerahsiaan

Data personal anda seperti maklumat transaksi adakan disimpan secara rahsia hanya oleh pihak Raifili World Sdn Bhd. Kami tidak akan berkongsi mana-mana data anda tanpa sebarang notis awal kepada para pelanggan kami.

  1. Keselamatan

Kami akan memastikan segala data dirahsiakan untuk mengelakkan pencerobohan data daripada pihak ketiga seperti para penggodam. Namun, para pelanggan hendaklah diingatkan bahawa data-data yang dihantar dalam internet adalah 100% tidak selamat dan rahsia.